Ostatnie zmiany w Prawie budowlanym

Tutaj opiszę ostatnie zmiany w ustawie "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623).

Ostatnia nowelizacja, która weszła w dniu 6 maja 2010 Sejm na wniosek Senatu uchwalił zmianę art. 49b ust. 2, który mówi o budowie obiektu budowanego bez zgłoszenia.

Zgodnie ze zmianą, jeśli obiekt budowlany jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie narusza przepisów techniczno-budowlanych, budowa zostanie wstrzymana. Inwestor otrzyma termin 30 dni na dostarczenie dokumentacji wymienionej w art. 49b ust. 2 podpunkty od 1) do 3).

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) z późn. zm.w art. 49b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:

1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;

2) projektu zagospodarowania działki lub terenu;

3) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Adres kontaktowy

  • Obszar dzałalnosci Poznań i okolice
  • powiat poznański
  • gmina Buk
  • gmina Komorniki
  • gmina Dopiewo
  • tel. 693 276 014
Jeśli chcesz,
wyślij do mnie e-mail